Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura- Natječaj