Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
20/01/2020

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 250.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107...

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama (NN 47/14) – u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 3, a koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina.
Nositelj projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije koji isti provodi s partnerima: Brodsko-posavskom županijom, Udrugom za unapređenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Slavonski Brod. 
Potpora na temelju ovog  poziva može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali da nisu ostvarena financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje se financiraju ovom potporom.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Centra za razvoj Brodsko-posavske županije kao davatelja potpore, stranicama Brodsko-posavske županije i stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. 
Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 7. veljače 2020. godine. 
Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu kroz Projekt.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su nezaposlene osobe s područja Brodsko-posavske županije koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla na području Brodsko-posavske županije, da su nezaposlene duže od 6 mjeseci (mladi do 29 godina) te duže od 12 mjeseci (osobe starije od 29 godina), uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 
a) imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije,
b) da je lokacija ulaganja na području Brodsko-posavske županije. 
Osobe koje su imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potporu isključivo u slučaju ako dokažu da su podmirene sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

VISINA POTPORE I NAČIN ISPLATE

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 250.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.
Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti je 100%.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti, kako su utvrđena u članku 3. Uredbe.
Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.
Isplata se vrši jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o korištenju potpore. 
Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje. Konačan iznos dodijeljene potpore te ostala prava i obveze definirati će se Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore.

 

1. Javni poziv

2. Zahtjev za dodjelu potpore

3. Izjava o nezaposlenosti

4. Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza

5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Poslovni plan

7. Obrazac za ocjenu

8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Program potpora male vrijednosti

Troškovnik

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/01/2020

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (dalje u tekstu: Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (dalje u tekstu: Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%...

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (dalje u tekstu: Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE) u višestambenih zgradama.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 najmanje 66% ukupne korisne površine* iste koristi se za stanovanje;

 ima tri (3) ili više stambenih jedinica;

 njome upravlja upravitelj zgrade;

 jedinstvena je arhitektonska cjelina**;

 nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (dalje u tekstu: MGIPU) kao Posredničko tijelo razine 1 (dalje u tekstu: PT1) odgovorno je za pripremu i objavu Poziva, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) kao Posredničko tijelo razine 2 (dalje u tekstu: PT2) odgovorno je za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te nadzor provedbe odabranih projekata. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu : MRRFEU) kao Upravljačko tijelo (dalje u tekstu: UT) upravlja i odgovorno je za cjelokupnu provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: OPKK).

U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije, provedbu energetske obnove i uvođenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama.

Isti Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava ( dalje u tekstu : postupak dodjele) može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije i aktivnosti provedbe energetske obnove ili samo za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove. Prijavitelj ne može u projektnom prijedlogu tražiti bespovratna sredstva samo za aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

* Ukupna korisna površina je ukupna neto podna površina zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011.

** Jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva jedinstvenu konstruktivnu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija. Predmet jednog projektnog prijedloga moraju biti sve zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade;

 upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade (dalje u tekstu: Prijavitelj).

Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja jedne višestambene zgrade (jedinstvene arhitektonske cjeline), predstavnici suvlasnika/upravitelji opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika/upravitelja koji podnosi projektni prijedlog za cijelu višestambenu zgradu (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu).

Ukoliko upravitelj zgrade upravlja s više zgrada, može dostaviti više pojedinačnih projektnih prijedloga za svaku višestambenu zgradu pojedinačno (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu), dakle, sklapa se jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednu višestambenu zgradu (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu).

Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

I. Projektna dokumentacija

1. Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa;

2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog  certifikata prije provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade ;

2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;

3. Zamjena ili poboljšanje postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode visokoučinkovitim sustavom;

4. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

5. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije za pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd. ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;

6. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje;

7. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

8. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) (dizalo, rampa i sl.);

9. Stručni nadzor građenja;

10. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;

11. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;

12. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;

13. Upravljanje projektom i administracija: izrada prijavnih obrazaca, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi;

14. Promidžba i vidljivost projekta – sukladno Uputama za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.,

a obvezno:

-  naljepnice,

-  trajna ploča ili pano,

- priopćenje ili konferencije za medije (obvezno za Prijavitelje koji imaju više od 10 projektnih prijedloga, dok je opcionalno za ostale Prijavitelje).

Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije je isključivo retroaktivno. Prijavitelji koji podnose projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove trebaju imati izrađen glavni projekt energetske obnove (i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo), izvješće o provedenom energetskom pregledu i energetski certifikat prije obnove, te navedenu dokumentaciju priložiti uz projektni prijedlog (ista mora biti 100% fizički izvršena).

Navedene aktivnosti mogu biti sufinancirane samo ukoliko je nabava bila provedena u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (isti će biti sastavni dio Poziva).

Popis mjera energetske učinkovitosti i tehničkih uvjeta, koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada, bit će sastavni dio Poziva.

Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje najranije 45 kalendarskih dana od objave Poziva (dan odobrenja dokumentacije Poziva od strane čelnika UT-a u sustavu eFondovi nakon čega slijedi automatska objava na javnom portalu sustava), a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15.3.2021. godine.

Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152.000.000,00 kuna (stopedesetdvamilijunakuna) s mogućnosti povećanja iste.

Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

a) najniži iznos 100.000,00 kuna (stotisućakuna),

b) najviši iznos 17.000.000,00 kuna (sedamnaestmilijunakuna).

Intenzitet bespovratnih sredstava

Najveći ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi kako slijedi:

*Ukoliko je projektom predviđena kombinacija mjera, maksimalni iznos bespovratnih sredstava se računa kumulativno po pojedinim mjerama.

Državne potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovoga Poziva mogu sadržavati elemente državnih potpora, ovisno o tome obavljaju li se unutar višestambene zgrade tržišne (gospodarske) aktivnosti. U slučaju da jedan ili više suvlasnika obavlja gospodarsku aktivnost unutar višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, bespovratna sredstva unutar ovog Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada (Klasa: 350-01/16-08/23, Urbroj: 531-01-16-3, od 10. listopada 2016. godine).

Detalji dodjele državnih potpora bit će opisani u okviru Poziva.

Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz ESI fondova) osigurati:

a) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, i

b) sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga,

c) sredstva ostalih neprihvatljivih troškova nastala tijekom provedbe projekta (što uključuje i eventualne financijske korekcije slijedom utvrđenih nepravilnosti).

Vanjsko financiranje može obuhvatiti:

- u slučaju projekata kojima dodjela bespovratnih sredstava nije predmet državnih potpora, bilo koja sredstva osim sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova;

- u slučaju projekata kojima je dodjela bespovratnih sredstava predmet državnih potpora, isključivo sredstva osigurana po tržišnim uvjetima (npr. zajam ili jamstvo poslovne banke ili javnog tijela uz uvjet da se primjenjuju tržišni uvjeti).

Indikativna prihvatljiva lokacija projekta

Geografski obuhvat ovog Poziva ograničen je na područje Republike Hrvatske.

Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga

1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga

-     Predmet projektnog prijedloga je zgrada prema definiciji iz Poziva

-   Predmet projektnog prijedloga je zgrada energetskog razreda D ili nižeg (E, F, G) u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili nižeg (D, E, F, G) u primorskoj Hrvatskoj (energetski razred sukladno Q H,nd – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje izražena u kWh/m 2 a)    

- Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd ), koja se treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje

- Predmet projektnog prijedloga je zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro

- Prijavitelj je priložio zadnji važeći dokaz koji dokazuje da je zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća (Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je posebnim zakonom s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost.)

- Prijavitelj je priložio akt za građenje, odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja        (ako je primjenjivo)

- Prijavitelj je priložio Izjavu je li za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom potrebno ishoditi akt za građenje te je li potrebno ishoditi odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja

- Prijavitelj je priložio izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat, za zgradu koja je predmet energetske obnove, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

- Prijavitelj je priložio glavni projekt energetske obnove zgrade, s pripadajućim elaboratima ako je primjenjivo, ne stariji od 1. srpnja 2013. godine, s propisanim minimalnim sadržajem (arhitektonski snimak postojećeg stanja, projektirane mjere energetske učinkovitosti, proračuni energetskih potreba za postojeće i projektirano stanje, troškovnik, izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu)

- Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje provesti energetski pregled zgrade nakon dovršetka energetske obnove te se obvezuje priložiti izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno prije završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava

- Prijavitelj je priložio Izjavu kojom se obvezuje osigurati stručni nadzor

- Prijavitelj je priložio Izjavu kojom potvrđuje da već ne ostvaruje niti da će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za sufinanciranje u sklopu ovog Poziva

- Natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) je suglasna s obavljanjem radova energetske obnove zgrade

- Predstavnik suvlasnika je od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, a upravitelj zgrade je od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje zgradom

- Projekt energetske obnove zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva

- Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje

Ostali kriteriji prihvatljivosti bit će raspisani u Pozivu.

2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga

Ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga

 Financijska isplativost i održivost projekta (financijski kriteriji):

- Održivost financijskih ušteda i koristi nakon završetka provedbe projekta

 Doprinos smanjenju potrošnje energije i zrelost projekta:

- Omjer ostvarene godišnje uštede energije i zatraženog iznosa sufinanciranja po projektu

- Postotni iznos projektirane uštede toplinske energije

- Postotni iznos projektirane uštede primarne energije

- Godina izgradnje višestambene zgrade

- Veličina zgrade

- Spremnost projekta za provedbu mjera energetske obnove u trenutku prijave

 Doprinos uravnoteženom razvoju:

- Pripadnost lokacije na kojoj se projekt provodi na način da će se projektima koji se provode u JLS sa statusom potpomognutog područja odnosno brdsko-planinskim područjima i otocima dodijeliti dodatni bodovi

 Promicanje održivog razvoja:

- Povećanje udjela OIE

- Zamjene energenta za grijanje/hlađenje i/ili pripremu tople vode

 Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti

- Mjere kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba višestambene zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Svaki projektni prijedlog ocjenjuje se po navedenim kriterijima povezanima uz ciljeve i pokazatelje Poziva, financijskim i tehničkim kriterijima te doprinosu koji ostvaruju u rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju, održivom razvoju i drugim horizontalnim pitanjima.

U modalitetu trajnog poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, priprema se lista projektnih prijedloga, poredanih po datumu i vremenu predaje svakog pojedinog projektnog prijedloga, koji su ostvarili minimalni broj bodova i zadovoljili propisane minimalne bodovne pragove za određene kriterije odabira.

Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja

Prijavni obrazac   – ispunjava se elektronski u sustavu eFondovi

Tehnički obrazac – sadrži tehničke podatke o zgradi koja je predmet projektnog prijedloga

Izjava prijavitelja – potpisom Izjave prijavitelj potvrđuje kako su svi podaci priloženi prijavi istiniti i točni te kako projekt zadovoljava opće i specifične kriterije Poziva

Izjava ovlaštenog arhitekta – potpisom Izjave ovlašteni projektant glavnog arhitektonskog projekta energetske obnove potvrđuje je/nije li zgrada koja je predmet obnove upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, potvrđuje ima/nema li zgrada koja je predmet obnove više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano te izjavljuje je/nije li za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom energetske obnove potrebno ishoditi akt za građenje, odnosno odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja

Ažurirani popis suvlasnika zgrade izrađen od strane upravitelja zgrade/predstavnika suvlasnika s izraženom korisnom površinom te podatkom o namjeni (stanovanje ili komercijalna djelatnost) pojedinog suvlasničkog dijela

Izjava o primljenim potporama – dokaz o primljenim potporama male vrijednosti od strane svakog pojedinačnog suvlasnika zgrade koji obavlja gospodarsku aktivnost  

Međuvlasnički ugovor – dokaz da je Prijavitelj od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više međuvlasničkih ugovora, odnosno postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)

Ugovor o upravljanju zgradom kojim se definiraju ovlaštenja i obveze upravitelja zgrade (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više Ugovora o upravljanju, odnosno postoji više upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)

Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika – ukoliko se projektni prijedlog odnosi na jedinstvenu arhitektonsku cjelinu kojom upravlja više upravitelja, predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja/predstavnika suvlasnika kao Prijavitelja

Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi zgrade donesena temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine

Ugovor o otvaranju računa za provedbu projekta

Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar – ako je primjenjivo

Zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade koja je predmet projektnog prijedloga – ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

Glavni projekt energetske obnove zgrade (s pripadajućim elaboratima ako je primjenjivo) koja je predmet projektnog prijedloga – ne stariji od 1. srpnja 2013. godine

Fotodokumentacija zgrade koja je predmet projektnog prijedloga i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova

Akt za građenje za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo

Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga – ako je primjenjivo

Izjava FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga – neobvezna izjava koju je potrebno priložiti u slučaju kada je Prijavitelj zatražio stručnu podršku FZOEU.

Indikativni popis neprihvatljivih troškova/izdataka

Planirani troškovi/izdatci projekta moraju biti u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) i dodatnim uvjetima za prihvatljivost izdataka primjenjivima na predmetnu dodjelu.

Nabava

Kod podnošenja projektnih prijedloga i tijekom provedbe projekta, Prijavitelji (Korisnici) se moraju pridržavati postupka javne nabave za subjekte koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

U slučaju da Prijavitelj (Korisnik) nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), prilikom nabave radova, robe i usluga unutar ovog Poziva dužan je pridržavati se „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“, a koja će biti prilog dokumentaciji Poziva.

Troškovi koji uključuju nabavu bit će prihvatljivi samo pod uvjetom da je nabava provedena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ili Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Nepridržavanje ovih postupaka odrazit će se na prihvatljivost izdataka, a PT2 prilikom provjere zahtjeva za nadoknadom sredstava koje tijekom provedbe projekta podnosi Korisnik, može proglasiti vezane troškove neprihvatljivima.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
17/01/2020

Novi uvjeti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

Na 50. i posljednjoj sjednici Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Na 50. i posljednjoj sjednici Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini od 1....

Na 50. i posljednjoj sjednici Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini od 1. siječnja 2020. godine u provedbi će biti:

Potpore za zapošljavanje
1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
Potpore za usavršavanje
Potpore za samozapošljavanje
Obrazovanje i osposobljavanje
4.1. Obrazovanje nezaposlenih
4.2. Obrazovanje zaposlenih
4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu
4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja
4.5. Aktivacijski programi
Javni rad
Potpore za očuvanje radnih mjesta
6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva
Stalni sezonac
Pri provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a imajući u vidu promjene na tržištu rada, naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu. Cilj ove mjere je osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati osobama sva prava i prednosti koje nosi ugovor o radu u odnosu na druge oblike rada. Navedeno se odnosi na naknadu za rad odnosno plaću sukladno razini obrazovanja i složenosti poslova koje osoba obavlja, materijalna i druga prava iz kolektivnog ugovora, prava za vrijeme privremene nesposobnosti, a prije svega ekonomsku i socijalnu sigurnost.

Iz navedenih razloga, u 2020. godini neće se provoditi mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva.

Najveće izmjene odnose se na promjenu intenziteta potpore u mjeri Potpore za zapošljavanje na način da će se u 2020. godini (su)financirati 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje.

U Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u 2020. godini bit će definirana nova ciljana skupina za korištenje potpore u javnom sektoru koja obuhvaća nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a kako bi im se omogućilo da svoj obvezni pripravnički staž odrade u cijelosti.

Vezano uz Potpore za usavršavanje, za razliku od 2019. godine, uz postojeće razloge zbog kojih su poslodavci mogli podnijeti zahtjev za korištenje potpore za usavršavanje u 2020. dodane će biti i organizacijske promjene te promjene strukture proizvodnje i metode rada.

Kod Potpora za samozapošljavanje, u 2020. godini se uvode tri vrste potpore s obzirom na područje u kojem osoba ima prebivalište i u kojem otvara poslovni subjekt.

Kada govorimo o Obrazovanju i osposobljavanju, uvedene su izmjene u mjeri osposobljavanja nezaposlenih osoba kod poslodavca i to u smislu povećanja iznosa naknade za mentore - 1.000 kuna za jednostavne programe po osobi, 1.200 za složenije programe i 1.500 za jako složene programe. Također, uvedene su i nove podmjere - Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja te Aktivacijski program.

U mjeri Javni rad u 2020. godini može se očekivati manji intenzitet potpore (50% troška minimalne bruto plaće) za određene ciljane skupine.

Potpore za očuvanje radnih mjesta i Stalni sezonac nastavljaju se provoditi bez izmjena.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA IZ NADLEŽNOSTI HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Foto: Ilustracija

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/01/2020

Slavonski Brod kao industrijsko srce Slavonije

Održana tribina pod nazivom: Slavonija – poželjna destinacija za ulaganja i razvoj poduzetništva i inovacija u elektro-strojarskoj tehnologiji“

U organizaciji CTR-a- Centra za razvoj Brodsko-posavske županije jučer je u Svečanoj dvorani „prestige" u Slavonskom Brodu održana tribina pod nazivom nazivom:„Slavonija – poželjna destinacija za ulaganja i razvoj poduzetništva i inovacija u elektro-strojarskoj tehnologiji". Tribina je organizirana u okviru provedbe strateškog razvojnog projekta...

U organizaciji CTR-a- Centra za razvoj Brodsko-posavske županije jučer je u Svečanoj dvorani „prestige" u Slavonskom Brodu održana tribina pod nazivom nazivom:„Slavonija – poželjna destinacija za ulaganja i razvoj poduzetništva i inovacija u elektro-strojarskoj tehnologiji". Tribina je organizirana u okviru provedbe strateškog razvojnog projekta RTICS (Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo) koji se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije i drugih elaborata za financiranje iz ESIF 2021-2027.

Uz brojne sudionike, poduzetnike i inovatore, današnjoj tribini nazočili su državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdenko Lucić, državni tajnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava Dragan Jelić, državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU Velimir Žunac, zamjenici župana Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković i Damir Mirković, predstavnici Grada Slavonskog Broda, direktor projekta RAS Sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem iz Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj Austin Kilroy, međunarodni stručnjak za inovacije i obrazovanje Svjetske banke Danica Ramljak, direktorica CTR-a Mirela Brechelmacher i brojni drugi.

Na današnjoj tribini rečeno je kako je Projekt trenutno u fazi pripreme tehničke dokumentacije, čija vrijednost je 3,8 mil. kuna, a prijavljen je u sklopu Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Kao partner na projektu sudjeluje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,  čime se želi osigurati sinergija gospodarstva i znanosti. Tijekom projekta će se razviti suradnja i odnosi sa svim relevantnim znanstveno-istraživačkim / inovacijskim institucijama (javnim i privatnim) u RH kako bi se postiglo sinergijsko djelovanje, odnosno u RTICSu uspostavio komplementaran opseg djelatnosti (suradnja gospodarstva, sustava strukovnog i visokog obrazovanja te istraživačko-inovacijske infrastrukture) na razini Slavonije, RH i šire regije.

Centar je osmišljen, kao dio regionalne inovacijske infrastrukture, u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta za razvoj i inovacije te jačanja međunarodne konkurentnosti regionalnog poslovnog sektora, uglavnom poduzetnika kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za razvoj i inovacije.

Ključne usluge RTICS-a uključuju tehnološke usluge i usluge inženjeringa u područjima 3D tehnologija, naprednih proizvodnih tehnologija, naprednih materijala, automatizacije i robotike, digitalne transformacije; programe usavršavanja u području naprednih proizvodnih tehnologija, 3D tehnologija, automatizacije i robotike, upravljanje inovacijama; usluge poslovne podrške u područjima inovacijskih programa za MSP-ove, razvoja novih proizvoda i usluga, transfera znanja i tehnologije, komercijalizacije inovacija, internacionalizacije poslovanja; usluge inkubacije novoosnovanih inovativnih tehnološko orijentiranih tvrtki; te zakup prostora i opreme.

Projektom je također planirana izrada sektorske analize / strategije kao podloge za prijavu projekta na ESIF 2021-2027, umrežavanje sa sličnim inicijativama, projektima, centrima i EU platformama kako bi se osigurala mogućnost financiranja iz različitih programa EU (održivost).

O ulozi ministarstava u cijelom projektu nešto više kazao je državni tajnik Dragan Jelić: "Uloga ministarstava je velika prvenstveno u podršci ovom Centru. Ovaj Centar je ono što treba ne samo našem gradu i županiji nego cijeloj Slavoniji i Baranji, a pošto je Slavonski Brod centar metalne industrije logika je da taj Centar i bude u Slavonskom Brodu. Dok sam još bio u Ministarstvu regionalnog razvoja uspjeli smo kroz tehničku pomoć za strateške projekte u Slavoniji, Baranji i Srijemu osigurati sredstva za projektnu i tehničku dokumentaciju, za koja se ovaj centar uspio javiti za što će uskoro biti potpisan i ugovor. To je preduvjet da se financira ovih 7 milijuna eura  ili koliko se već pokaže potreba u slijedećem financijskom razdoblju koje stiže već slijedeće godine. Znači ima vremena da se pripremi projektna dokumentacija i projekt te kad se raspišu prvi natječaji da se Centar može prijaviti. Sva tri ministarstva daju vliku podršku ovom projektu i davat će je i u slijedećem financijskom razdoblju. Bitno  je naglasiti da se kroz EU fondove može financirati infrastrukturna komponenta, oprema i sve ostalo. Ministarstvo rada može one, takozvane  „soft"aktivnosti, odnosno sve što se u Centru događa –od edukacije do zapošljavanja, subvencija itd. Ministarstvo gospodarstva, kao krovno ministarstvo je zaduženo za privlačenje investicija i da taj Centar na kraju ima funkciju privlačenja investitora u našu županiju i da preko ministarstva gospodarstva dobiju one olakšice koje mogu dobiti kroz Zakon o poticanju ulaganja. Uvjeren sam da će ovaj projekt tu zaživjeti jer ima i puno potreba i puno „zdravih" firmi." – kazao je Dragan Jelić predstavnicima medija.

O važnosti centra za Brodsko-posavsku županiju nešto više rekao je zamjenik župana Stjepan Bošnjaković: „Ono što je intencija ovog projekta, mogli smo vidjeti i na današnjoj tribini gdje smo okupili i poduzetnike iz djelatnosti strojarstva i metaloprerađivačke industrije u najširem smislu i znanstvnu zajednicu, dakle, sveučilišta, fakultete i veleučilišta i inovatore jer nam je ideja da kroz istraživanje, razvoj i inovacije u segmentu strojarstva i metaloprrađivačke industrije povežemo znanstvenu zajednicu i poduzetnički sektor kako bi potakli i povećali konkurentnost ove grane industrije u našoj županiji. Upravo je Centar to mjesto, a poduzetnici su definirali koje su to aktivnosti koje bi Centar trebao pružati njima, inovatorima i poduzetnicima kako bi opravdao svoju namjenu. Nikada nije kasno za nove iskorake, i ovaj centar je nešto što nam je nedostajalo ranije i što je, možda, trebalo i ranije pokrenuti. Kroz razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem mi smo definirali nekoliko projekata koji će se putem sredstava Svjetske banke Europske unije financirati u smislu pripreme za zalihe strateških projekata. Na početku smo i izrade nove Razvojne strategije Brodsko-posavske županije koja će se temeljiti na nacionalnoj Razvojnoj strategiji koja je u završnoj fazi izrade i usvajanja u Hrvatskom saboru. U tom smislu smo definirali ovaj projekt kao jedan od strateških i razvojnih projekata za razvoj gospodarstva, industrije i  stvaranja novih radnih mjesta u  narednom razdoblju." – kazao je Bošnjaković.

Kako je nositelj projekta Centar za razvoj, nešto više o njegovoj ulozi i značaju za županiju kazala je ravnateljica Mirela Brechelmacher: „Radi se o regionalnom, strateškom projektu kojim mi u provome redu želimo pomoći poduzetnicima da otvore nova industrijska radna mjesta koja će biti adekvatno plaćena tako da se naši mladi ljudi po završenom školovanju, bilo strukovnom, bilo visokom odluče raditi u  Slavoniji. Na današnjoj tribini predložili smo cijeli popis usluga i aktivnosti koje bi Centar, po našem mišljenju, trebao pružati budućim poduzetnicima i inovatorima. Kako smo čuli na tribini poduzetnicima najviše treba financijska pomoć, dakle, da netko drugi sudjeluje u pokrivanju troškova prilikom izrade inovacija, razvoja novih proizvoda i sličnih stvari". –kazala je Brechlmacher.

Izvor: Brodsko-posavska županija

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/01/2020 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Uskoro objava natječaja za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o veličini podnositelja.

Obavještavamo sve zainteresirane da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem veljače 2020. objaviti Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina. 

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina  su:...

Obavještavamo sve zainteresirane da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem veljače 2020. objaviti Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina. 

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina  su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o veličini podnositelja.

Maksimalni iznos potpore po projektu:

– za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) je 1.500.000 EUR

– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR je 750.000 EUR

– za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više je 550.000. EUR.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
08/01/2020

Prijavi se na kreativni natječaj Mi možemo jednako!

Na natječaju možeš osvojiti prijenosni bluetooth zvučnik Sony, slušalice bluetooth Sony ili Apple iPad 7!

Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama nositelj je projekta #MIMOŽEMOJEDNAKO koji je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Partneri na projektu su Hrvatska zajednica županija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,...

Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama nositelj je projekta #MIMOŽEMOJEDNAKO koji je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Partneri na projektu su Hrvatska zajednica županija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića i SŠ Stjepana Sulimanca.

Što želimo postići?

Projektom, koji je započeo 1. ožujka ove godine, potiče se učenike osnovnih i srednjih škola na kritičko promišljanje o rodnoj ravnopravnosti u cjelokupnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti, spolnim stereotipima i rodnoj diskriminaciji kod učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih učitelja i nastavnika.

Partnerstvom organizacija civilnog društva, visokoobrazovnih ustanova te  osnovnih i srednjih škola nastoji se podići svijest o spolnim stereotipima i nužnosti rodne ravnopravnosti kao važnim ciljevima održivog razvoja.

Cilj natječaja je da učenici, uz pomoć svojih učitelja i nastavnika, izraze odgovore na neka od sljedećih pitanja:

  • Kako izgledaju tipični muškarci i žene/dječaci i djevojčice?
  • Postoje li neke razlike između muškaraca i žena/ dječaka i djevojčica?
  • S kim se druže? Kakve prijatelje imaju? Kako se ponašaju sa svojim prijateljima?
  • Kojim slobodnim aktivnostima i hobijima se bave?
  • U koje škole idu? Kakvi su u školi?
  • Gdje rade i kakve poslove obavljaju?
  • Što se događa ako se ponašamo kao osobe suprotnog spola?
  • Kako se prijaviti?

Učenici od prvih do četvrtih razreda osnovne škole mogu sudjelovati tako da likovne uratke koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i spolnih stereotipa pošalju poštom na adresu ureda Hrvatske zajednice županija – Savska cesta 41, 10 000 Zagreb. Prilikom izrade radove očekuje se pomoć i kreativno usmjerenje od strane nastavnika, a radovi se predaju uz obaveznu suglasnost roditelja. Obrazac suglasnosti dostupan je na LINKU. Svaki učenik/učenica može predati najviše tri rada.

Učenici od petih do osmih razreda osnovne škole te srednjoškolci mogu sudjelovati tako da fotografije i video materijale koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i spolnih stereotipa pošalju na e-mail mozemojednako@hrvzz.hr. Suglasnost roditelja obvezna je za sve učenike/učenice mlađe od 16 godina života, a stariji od toga trebaju priložiti obrazac na LINKU. Svaki učenik/učenica može predati najviše tri fotografije i tri video uratka.

Video materijali ne smiju trajati dulje od dvije minute, a i izradi jednog videa ne smije sudjelovati više od pet učenika. Video materijali mogu biti dostavljeni u obliku linka ili kao datoteka putem nekih od servisa za slanje (primjerice WeTransfer).

Natječaj je otvoren od 15. listopada 2019. do 15. veljače 2020.

Na natječaju možeš osvojiti prijenosni bluetooth zvučnik Sony, slušalice bluetooth Sony ili Apple iPad 7!          

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200