Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
30/01/2020

Povećan iznos potpore u mjeri Osiguranje usjeva, životinja i biljaka za više od 43 milijuna kuna

Natječaj je završio 30. studenoga 2019., a zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za isplatu potpore izmjenama Natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore povećan je s 75.000.000,00 kn na 118.500.000,00 kn. Ovaj iznos bit će dovoljan za isplatu potpore svim prihvatljivim korisnicima.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. siječnja 2020. treće izmjene drugog Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Natječaj je završio 30. studenoga 2019., a zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za isplatu potpore izmjenama Natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. siječnja 2020. treće izmjene drugog Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Natječaj je završio 30. studenoga 2019., a zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za isplatu potpore izmjenama Natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore povećan je s 75.000.000,00 kn na 118.500.000,00 kn. Ovaj iznos bit će dovoljan za isplatu potpore svim prihvatljivim korisnicima.

Podsjetimo, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.  Detaljnije možete pogledati ovdje.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
29/01/2020

Natječaj za provedbu podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a – provedba tipa operacije 19.3.1 Priprema aktivnosti projekta suradnje.

Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustva i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. siječnja 2020. godine Natječaj za provedbu podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a – provedba tipa operacije 19.3.1 Priprema aktivnosti projekta suradnje.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provedbu pripremnih aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata...

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. siječnja 2020. godine Natječaj za provedbu podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a – provedba tipa operacije 19.3.1 Priprema aktivnosti projekta suradnje.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provedbu pripremnih aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova.

Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustva i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 3.600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100 % prihvatljivih troškova pripreme projekta suradnje.

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi:

troškovi organizacije događaja
putni troškovi
troškovi usluga
troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje.
Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 20. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr/

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
28/01/2020

Pokreni nešto svoje!

Natječaj je otvoren do 17. veljače

Otvorene su prijave za 4. generaciju korisnika!
Program potpore poduzetničkim projektima #PokreniNestoSvoje namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima u Hrvatskoj. Program je pokrenula ACT Grupa u parnterstvu s tvrtkom #PhilipMorrisZagreb, s ciljem da potakne projekte s pozitivnim društvenim utjecajem i odgovori na potrebe poduzetnika za mentorskom i financijskom...

Otvorene su prijave za 4. generaciju korisnika!
Program potpore poduzetničkim projektima #PokreniNestoSvoje namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima u Hrvatskoj. Program je pokrenula ACT Grupa u parnterstvu s tvrtkom #PhilipMorrisZagreb, s ciljem da potakne projekte s pozitivnim društvenim utjecajem i odgovori na potrebe poduzetnika za mentorskom i financijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja. Natječaj #PNS2020 je otvoren do 17. veljače na www.pokreninestosvoje.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
27/01/2020

Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje djeluju na području Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.


I.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), članka 169. stavka 1. točke e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (NN 117/19) te Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja...


I.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), članka 169. stavka 1. točke e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (NN 117/19) te Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 555-09/20-01/1, URBROJ: 522-07/1-1-20-1 od 21. siječnja 2020. godine), objavljuje se ovaj javni poziv.
II.
Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu: 
- građevine javne i poslovne namjene,
- njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2020. godine.
III.
Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, razdjel 041 - Ministarstvo hrvatskih branitelja, glava 04105 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, Program 4007 - Skrb za hrvatske branitelje, aktivnost A 754010 - Pristupačnost objekata potrebama invalida, račun 3632 - Kapitalne pomoći unutar opće države, izvor 11 - Opći prihodi i primici. 
IV. 
Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 
V.
Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 
- djeluju na području Republike Hrvatske, 
- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. 

VI.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 
1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
2. Projektna dokumentacija i tehničko rješenje sukladno odredbama članaka od 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),
3. Preslika žiro računa jedinice lokalne / područne (regionalne) samouprave,
4. Vlasnički list,
5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijelu građevinu, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne / područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedenu građevinu, njezin dio ili opremu,
6. Akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju/rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela, izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se zahvat planira. Ukoliko za zahvat nije potrebna građevinska dozvola, tada potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja/zahvat dozvoljen,
7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,
8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.
VII.
Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Radna skupina imenovana od strane ministra hrvatskih branitelja te predložiti donošenje odluka o (su)financiranju i visini odobrenih sredstava, odnosno odluka o odbijanju zahtjeva (upućivanjem negativnog odgovora). 
VIII.
Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi.
IX.
Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog javnog poziva neće se razmatrati. 
Radna skupina zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje. 
Troškovi izrade projektne dokumentacije i troškovi nadzora nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.
X.
Daljnje obveze regulirat će se ugovorom o sufinanciranju s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
XI. 
Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. 
Javni poziv ostaje otvoren do 21. veljače 2020. godine.
XII.
Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje prilagodbe mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva https://branitelji.gov.hr.
KLASA:   555-09/20-01/1
URBROJ: 522-07/1-1-20-2
Zagreb,     23. siječnja 2020.
 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
18/01/2020

Kroz projekt "Suradnja za uspjeh III" osposobljene njegovateljice

Europskim sredstvima financirano osposobljavanje 16 njegovateljica kroz projekt "Suradnja za uspjeh III"

Projekt Suradnja za uspjeh III, započeo je prije dvije godine, a glavni cilj mu je bio analiza tržišta i razvoj strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala. Kroz ovaj projekt koji je vrijedan milijun i 600 tisuća kuna, i koji je u potpunosti financiran iz...

Projekt Suradnja za uspjeh III, započeo je prije dvije godine, a glavni cilj mu je bio analiza tržišta i razvoj strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala. Kroz ovaj projekt koji je vrijedan milijun i 600 tisuća kuna, i koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, provedene su brojne aktivnosti, a jedna od njih bila je i osposobljavanje za njegovateljice.

Da će im se završavanje osposobljavanja za njegovateljicu isplatiti, nada se 16 žena koje su kroz projekt "Suradnja za uspjeh III" završile prekvalifikaciju. Nositelj projekta je županijski Centar za razvoj , a partneri Brodsko-posavska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod te Udruga "Vrapčići". 

Jedan od ciljeva "Suradnje za uspjeh" je analizirati tržište i razviti strategiju zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala. Njegovateljice su trenutno, pokazali su podaci, tržištu itekako potrebne.

Projekt završava u svibnju ove godine, a do tada će se otvoriti još nekoliko prilika. 

Izvor: Brodportal

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
21/01/2020

EACEA objavila sve natječaje u sklopu programa za 2020. godinu

Objavljeni su natječaji za potprograme: Europsko sjećanje i .Demokratski angažman i građansko sudjelovanje mjere: Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnog društva

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014 – 2020 za 2020. godinu.

Objavljeni su natječaji za potprograme:

1.Europsko sjećanje

2.Demokratski angažman i građansko sudjelovanje mjere:
2.1 Bratimljenje gradova
2.2. Umrežavanje gradova

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014 – 2020 za 2020. godinu.

Objavljeni su natječaji za potprograme:

1.Europsko sjećanje

2.Demokratski angažman i građansko sudjelovanje mjere:
2.1 Bratimljenje gradova
2.2. Umrežavanje gradova
2.3. Projekti civilnog društva

Potprogramom 1. Europsko sjećanje podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu.

Rok za prijavu: 1. veljače 2020. godine.

Podnositelji prijava i partneri: tijela lokalne samouprave ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije.

Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 100.000 EUR.

U sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje objavljeni su natječaji za mjere:

2.1. Bratimljenje gradova

Osnovni cilj: poduprijeti projekte koji okupljaju najmanje dvije općine/grada/županija ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu samoupravu na manifestaciji bratimljenja.

Rok za prijavu: 4. veljače. 2020. godine.

Podnositelji prijava i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu samoupravu.

Maksimalno trajanje projekta: od 21 dan.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 25.000 EUR.

2.2. Umrežavanje gradova

Osnovni cilj: umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža  gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.

Rok za prijavu: 4. ožujka 2020. godine.

Podnositelji prijava i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave te neprofitne organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu.

Maksimalno trajanje projekta:  do 24 mjeseca.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

2.3. Projekti civilnog društva

Osnovni cilj: financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju.

Rok za prijavu: 1. rujna 2020. godine.

Podnositelji prijava i partneri: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.

Maksimalno trajanje projekta: do 18 mjeseci.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

Sve prijave moraju biti poslane do 17 sati.

Obrasci za prijavu projektnih prijedloga dostupni su na novom portalu Funding and Tenders opportunites, a objavljeni su i na stranicama Izvršne agencije, pod sekcijom „Funding“.

Programski vodič na engleskom jeziku za 2020. godinu, možete preuzeti ovdje.

Prioritete programa Europa za građane za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvor: http://europazagradane.hr/

Foto: Ilustracija

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200