Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
17/09/2019

20 milijuna kuna za proizvodnju energije na krovovima kuća

Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Fond je najavio objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama za 18. rujna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Fond za zaštitu...

Fond je najavio objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama za 18. rujna. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji će se za sustav i stručni nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje skoru objavu Javnog poziva za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Za proizvodnju električne energije uz pomoć sunca građanima je osigurano ukupno 20 milijuna kuna. „Cilj je ovog programa omogućiti potrošačima da proizvode vlastitu energiju i na neki način budu energetski neovisni.“ istaknuo je Dubravko Ponoš, direktor Fonda, najavljujući Poziv.

Nedavna prilagodba zakonskog okvira omogućila je lakšu provedbu projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a konačna namjera je kroz niz mjera omogućiti povećanje korištenja OIE na nacionalnoj razini. Programom sufinanciranja za obiteljske kuće obuhvaćeni su sustavi u mrežnom i u samostalnom radu, odnosno kućanstva priključena na elektroenergetsku mrežu, ali i tzv „off grid“ sustavi. „Ovisno o lokaciji, građani će za takve sustave i nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.“ rekao je Ponoš, dodajući kako je broj takvih sustava u Hrvatskoj trenutno nije velik. Međutim, nada se kako će program financiranja pomoći da se taj broj značajnije poveća. „Sufinanciranje Fonda građanima omogućuje kraći rok povrata investicije, koja je zasad još uvijek visoka, ali se dugoročno itekako isplati, što će građani sasvim sigurno prepoznati.“, zaključuje Ponoš.

Preduvjet za sufinanciranje je da se prijave vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Prilikom prijave, građani će morati priložiti i glavni projekt kojeg je izradio ovlašteni inženjer elektrotehnike, a radi sigurnosti bit će obavezan i stručni nadzor nad radovima.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje tzv. mikrosolara kreće od 18. rujna od 9 sati, a zahtjev je moguće poslati preporučenom poštom ili ga osobno donijeti u Fond. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do kraja godine, a s programom se planira nastaviti i u idućoj godini. Nakon javnog poziva za građane, sličan poziv planiran je i za iznajmljivače i OPG-ove, a u idućoj godini bi slični programi trebali biti dostupni i tvrtkama te lokalnim jedinicama.

U prilogu se nalazi Vodič za prijavu na ovaj Javni poziv, kao i Prijavni obrazac.

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA, ZA VLASTITU POTROŠNJU

Raspoloživa sredstva po pozivu su 20 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima, za koje račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva.

 KAKVI SE SUSTAVI FINANCIRAJU?

Jedna nova fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (u tekstu: FNE) u/na postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

zakonita (legalna):

izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,
građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA 

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 18. rujna 2019. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:

stručni nadzor radova te
nabavu i ugradnju jedne nove FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac (preuzima se na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr) ispunjen, ispisan i potpisan, u izvorniku,
Prijavni obrazac iz prethodne točke ispunjen u .xls zapisu (nepotpisan), na CD-u ili DVD-u ili USB-u,
Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani)ili Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva, u izvorniku,iz koje/kojeg je razvidno da je prebivalište Građanina na adresi obiteljske kuće u kojoj se sustav postavlja, u izvorniku,
Presliku zadnjeg važećeg dokaza zakonitosti (legalnosti)[ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti]: obiteljske kuće i pomoćnih građevina – samo ako se u/na iste ugrađuju dijelovi FNE
a. Akt za građenje
– Građevinska dozvola,
– Rješenje o uvjetima građenja,
– Potvrda glavnog projekta,
– Rješenje za građenje,
– Građevna dozvola,
– Lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje,
– Građevna dozvola za jednostavne građevine,
– Rješenje o uvjetima uređenja prostora,
– Rješenje kojim se odobrava građenje
ili
b. Akt za uporabu:
– Uporabna dozvola,
– Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera,
– Uvjerenje za uporabu,
– Pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije (izdana na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji – „Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije,
– Potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu,
– Dozvola za upotrebu,
– Rješenje o promjeni namjene,
– Uporabna dozvola za određene građevine:
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.,
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu, ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
 Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
ili
c. Akt za ozakonjenje (legalizaciju):
 Rješenje o izvedenom stanju, izdano temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) ili Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13),
 Potvrda izvedenog stanja
ili
d. Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom:
 Uvjerenje katastarskog ureda, odnosno središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine ili uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine (akti moraju biti izdani na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji - „Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13),
 Dokumenti iz članka 332. stavaka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

5. Potpisanu Izjavu Građana, koja se nalazi uz Prijavni obrazac, u izvorniku (ispuniti, ispisati i potpisati), o tome:
1) da ista nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost,
2) da ista nije (ili je) pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i da nije (ili je) u kulturno-povijesno cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti Registar i
3) da ista nije (ili je) ostvarila sufinanciranje za ugradnju predmetnih sustava po programu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugog tijela državne uprave.

6. Potpisanu Izjavu svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće (nalazi se uz Izjavu Građanina uz Prijavni obrazac), u izvorniku (ispuniti, ispisati i potpisati), o tome da su suglasni:
1) s Izjavom Građanina i
2) s ugradnjom planiranog/planiranih sustava,

7. Presliku prethodnog odobrenja nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju (Gradskog zavoda Grada Zagreba za zaštitu spomenika kulture i prirode - za obiteljske kuće na području Grada Zagreba ili konzervatorskih ureda Ministarstva kulture – za obiteljske kuće na ostalim područjima Republike Hrvatske) za provođenje mjere, ako je obiteljska kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili je u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro,

8. Dokaz vlasništva ili suvlasništva:
 
1) Zemljišno-knjižni izvadak čestice, na kojoj je upisana kuća u koju se ugrađuje sustav/sustavi, a koja čestica je navedena u zadnjem važećem dokazu zakonitosti obiteljske kuće u koju se ugrađuje sustav ili sustavi, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva na Poziv, kojim se dokazuje da je Građanin njen knjižni vlasnik/suvlasnik, u izvorniku, preslici ili e-izvadak ili

2) Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne, u izvorniku i Posjedovni list područnog ureda za katastar, u izvorniku,

9. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog  ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:
 zakonitosti obiteljske kuće (točka V. 4.) i
 vlasništva ili suvlasništva (točka V. 8.),

10. Glavni projekt s troškovnikom opreme, radova i stručnog nadzora s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14), u izvorniku u tiskanom zapisu, s navedenim stupnjem korisnog djelovanja sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od odobrenog točkom IV. Poziva.)

Napomena: Glavni projekt uz ostalo, mora sadržavati:

1. tekstualni dio koji sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje građevina mora ispunjavati

2. grafičke prikaze kojima se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru,

3) troškovnik opreme i usluga s jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om,

11. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni ili potpisanu i ovjerenu Izjavu Projektanta Glavnog strojarskog projekta - ovlaštenog inženjera strojarstva: ''Izjavljujem da odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja nisu potrebni za provođenje projekta oznake: ___________________'' (preuzeti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr), u izvorniku
Napomena: elektronički potpis nije prihvatljiv oblik potpisa već isključivo vlastoručni potpis u izvorniku

12. Fotodokumentaciju postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje), u Glavnom projektu ili na istom CD-u ili DVD-u ili USB-u na kojem se dostavlja Prijavni obrazac iz točke V. 2. Poziva.

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zasebnoj, zatvorenoj omotnici, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: „FNE U OBITELJSKOJ KUĆI 2019.“.

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

- preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili

- osobno putem pisarnice.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 18. rujna 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

ŠTO NAKON PRIJAVE?

Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade.

Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s 2 primjerka ugovora, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

ŠTO NAKON POTPISA UGOVORA?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fondaza ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Za isplatu će biti potrebno dostaviti:

- Zahtjev za isplatu donacije s Izvješćem o projektu (može se preuzeti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr), ispunjen, ispisan i potpisan, u izvorniku,

- Završno izvješće nadzornog inženjera, ovjereno njegovim žigom i potpisom, u izvorniku,

- Račune, s detaljnim troškovnikom, jediničnim cijenama i PDV-om, u izvorniku: za nabavu i ugradnju jedne nove FNE sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Glavnom projektu te za stručni nadzor,

- Dokaze o plaćanju Korisnika po računu/računima iz prethodne točke IX.3. (opće uplatnice ili izvodi iz transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati), u izvorniku ili preslici,

- Fotodokumentaciju izvedenog stanja, tj. stanja nakon ugradnje sustava, u Završnom izvješću nadzornog inženjera ili na CD-u ili DVD-u ili USB-u,

- Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s Korisnika na Fond obveze plaćanja nabave i ugradnje sustava izvođaču radova, ako Korisnik račun izvođača radova nije isplatio u cijelosti (ispisati iz Zahtjeva za isplatu, potpisati od strane Korisnika i izvođača radova, a potpis izvođača radova ovjeriti žigom izvođača radova), u izvorniku. Iznose potraživanja u ugovor o cesiji ne upisuju ni Korisnik ni izvođač radova, već Fond, temeljem dostavljenih: računa izvođača radova i dokaza o plaćanjima Korisnika izvođaču radova, te, ako je Korisnik isplatio svoj udio - Fond upisuje udio Fonda ili preplatio svoj udio, ali nije isplatio račun u cijelosti – Fond upisuje razliku udjela Fonda i preplaćenih sredstava Korisnika, te preplaćena sredstva Korisnika isplaćuje na račun Korisnika. Ugovor o cesiji ne sklapa se ako je Korisnik izvođaču radova isplatio račun u cijelosti, već Fond svoj udio isplaćuje na račun Korisnika, na temelju dokaza o plaćanju Korisnika izvođaču radova (opće uplatnice ili izvodi iz tekućeg računa ili potvrde banke o uplati).

- Dokaz kojim se dokazuje IBAN Korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po tekućem računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u),

- Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava iz kojeg je vidljivo da ista zadovoljava tehničke uvjete iz točke IV.3. Poziva i

- Potvrda HEP ODS-a d.o.o. za trajni pogon FNE koja predaje električnu energiju u distribucijsku mrežu odnosno, Potvrdu o uporabljivosti električne instalacije koju izdaje izvođač radova, kojom se potvrđuje da su postrojenje i instalacija elektrane izvedeni sukladno projektnoj dokumentaciji i izdanoj elektroenergetskoj suglasnosti, za FNE koja je spojena na distribucijsku mrežu, a proizvedenu električnu energiju ne predaje u istu.

 VAŽNO!

Troškovi u Troškovniku Glavnog projekta trebaju biti realno procijenjeni, jer Fond isplaćuje odobreni postotak, te, za ostvarene troškove manje od projektantskih, isplaćuje donaciju manju od odobrene (kn).

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonski na brojevima 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 te slanjem upita na e-mail adresu: fnobiteljske.kuce@fzoeu.hr .

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/09/2019

Obnovljena zgrada u Brodskom Stupniku

Vrijednost obnove je 2,8 milijuna kuna od čega je Agencija za plaćanja sufinancirala 2 milijuna kuna.

Ravnateljica Agencije za plaćanja Matilda Copić sudjelovala je u petak 13. rujna na proslavi Dana općine Brodski Stupnik kojom prigodom su simbolički otvorena vrata obnovljene povijesne zgrade u koju su se smjestili igraonica za djecu i Turistički informativni centar. Vrijednost obnove je 2,8 milijuna kuna od čega je Agencija za plaćanja sufinancirala 2 milijuna kuna. To je samo jedan...

Ravnateljica Agencije za plaćanja Matilda Copić sudjelovala je u petak 13. rujna na proslavi Dana općine Brodski Stupnik kojom prigodom su simbolički otvorena vrata obnovljene povijesne zgrade u koju su se smjestili igraonica za djecu i Turistički informativni centar. Vrijednost obnove je 2,8 milijuna kuna od čega je Agencija za plaćanja sufinancirala 2 milijuna kuna. To je samo jedan od projekata koji se kroz Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja provodi u Brodskom Stupniku.

Treba naglasiti da ova slavonska općina čini sve kako bi razvojem, novim radnim mjestima, odgovarajućom infrastrukturom zadržala svoje stanovnike i osigurala im odgovarajući standard. U tom je smislu izrazito aktivna u povlačenju sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Programa ruralnog razvoja, Mjere 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima i  M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma.

Ravnateljica Copić posjetila je i LAG Posavina koji djeluje na području Brodsko-posavske i dijelu Požeško-slavonske županije. Svojim radom i inicijativama predstavlja odličnu platformu za provođenje natječaja, protok informacija, umrežavanje poduzetnika, predstavnika lokalne zajednice i svih ostalih ustanova usmjerenih na razvoj tog kraja.

Izvor/foto: APPRRR

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
16/09/2019 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Vlada usvojila Nacionalni pčelarski program – pčelarima 14,8 milijuna kuna godišnje

Prema podacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka Hrvatska ima više od 8 tisuća pčelara i preko 415.000 proizvodnih pčelinjih zajednica, a godišnja proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda je veća od 8.000 tona. Prosječna godišnja potrošnja meda po stanovniku iznosi 2 kilograma.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj danas, 12. rujna 2019. godine usvojen je Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine s ciljem poboljšanja općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda. 

Programom, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u 50 postotnom udjelu, osigurano je 44,5 milijuna kuna,...

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj danas, 12. rujna 2019. godine usvojen je Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine s ciljem poboljšanja općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda. 

Programom, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u 50 postotnom udjelu, osigurano je 44,5 milijuna kuna, odnosno 14,8 milijuna kuna za svaku godinu trajanja Programa, a provodit će se kroz osam mjera: Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, Obnavljanje pčelinjeg fonda, Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, Praćenje tržišta i Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

„Želimo očuvanje zdrave, vitalne izvorne populacije pčela te podizanje konkurentnosti pčelarskog sektora kako bi se osigurao dovoljan broj pčelinjih zajednica za uspješno oprašivanje poljoprivrednih usjeva i samoniklog bilja, uz smanjenje gubitaka pčelinjih zajednica zbog pojave i širenja pčelinjih bolesti. Nužno je očuvati kvalitetu pčelinjih proizvoda,  poticati uzgoj lokalno adaptiranih pčelinjih zajednica te omogućiti daljnji razvoj i unaprjeđivanje znanja i vještina pčelara s naglaskom na mlade, a s ciljem poboljšanja ekonomske uspješnosti proizvodnje i trženja pčelinjih proizvoda“
– izjavila je ministrica Vučković na sjednici Vlade te dodala:
„Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pomaže hrvatskim pčelarima, olakšava im proizvodnju i pokriva dio troškova, a sustavno radimo i na promociji domaćeg meda. Pčelarstvo je uvršteno u sustav dodjele kvote za potrošnju plavog dizela pa pčelari po selećoj jedinici imaju pravo na 450 litara goriva, što ukupno iznosi 3,8 milijuna kuna oslobođenja plaćanja trošarine. Moram naglasiti i da su pčelari svojom organiziranošću i zajedništvom ponajviše zaslužni za izvrsnu suradnju s Ministarstvom i da je zahvaljujući takvoj suradnji svake godine maksimalno iskorištena financijska omotnica Pčelarskog programa.“

Kroz dosadašnji Nacionalni pčelarski program, pčelari su najveći interes iskazivali za mjeru suzbijanja štetnika i bolesti pčela, zatim za mjeru kojom se sufinancira nabava pomagala, pribora i opreme te obnavljanje pčelinjeg fonda, a sve im to i sada stoji na raspolaganju u novom trogodišnjem razdoblju.
Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine uvelo nacionalnu staklenku za med, koja se puni isključivo medom s hrvatskih pčelinjaka, a obilježena je jedinstvenim serijskim brojem. Provodi se i Program školskog mednog dana, koji ima za cilj povećanje udjela meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda, kao i educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.
Prema podacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka Hrvatska ima više od 8 tisuća pčelara i preko 415.000 proizvodnih pčelinjih zajednica, a godišnja proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda je veća od 8.000 tona. Prosječna godišnja potrošnja meda po stanovniku iznosi 2 kilograma.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/09/2019

Objavljen poziv za stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Broj stipendista raste iz godine u godinu, tako su primjerice 2016. godine dodijeljene 1522 stipendije u iznosu od 13,7 milijuna kuna, 2017. godine 2342 stipendije u iznosu od preko 21 milijun kuna, a školske godine 2018./2019. dodijeljeno je 2968 stipendija u ukupnom iznosu od 26.712.000,00 kuna.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta danas je objavilo Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu. Ovaj poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Prijave za stipendije kreću već danas i...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta danas je objavilo Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu. Ovaj poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Prijave za stipendije kreću već danas i zaprimat će se sve do 31. listopada.

Cjelokupni projekt na zajedničkoj konferenciji za mediji predstavili su ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Ana Mandac, načelnica sektora za unaprjeđenje i razvoj poduzetništva i obrta Danijela Žagar te savjetnik ministra rada i mirovinskoga sustava Luka Novosel.

„Radi se o iskoraku kojim prvenstveno želimo tržištu rada ponuditi kvalitetne majstore i stvoriti uvjete da poslodavac tog radnika stvara za svoje potrebe, uz minimalni trošak. Također, ciljanim mjerama želimo potaknuti mlade na ostanak u Hrvatskoj te na vrlo konkretno i praktično obrazovanje, koje će ga nakon 3 ili 4 godine učiniti konkurentnim na tržištu i pružiti mu perspektivu zaposlenja uz dobru plaću“, objasnio je tom prilikom ministar Horvat te istaknuo kako je ovo zametak dualnog obrazovanja kakvo već postoji u zemljama hrvatskog okruženja. „Želimo preuzeti uspješan model koji funkcionira i daje rezultate te ga prilagoditi našem zakonodavnom okviru. U tom smjeru i stvaramo poticajno okruženje za mlade koje, u ovom slučaju, pratimo od prvog razreda srednje škole pa sve do prvog zaposlenja, pri čemu će važan doprinos biti i mjera ovogodišnje porezne reforme koja ide u prilog smanjenja poreznog opterećenja za mlade“, istaknuo je ministar.

Dvostruko veći iznos stipendija i značajno povećanje sredstava za izvođenje naukovanja

Horvat je dodatno naglasio važnost dobre međuresorne suradnje i koordinacije između ministarstava, što je potvrdio i ministar Aladrović koji je ovom prilikom još jednom istaknuo značaj koji ova Vlada daje poticanju obrazovanja kroz stipendije financirane iz Europskog socijalnog fonda. „Zajedno sa stipendijama zbog kojih smo danas ovdje, više od 100 milijuna eura ulažemo kroz stipendije u strukovno i visoko obrazovanje kako bi svima omogućili što ravnopravniji pristup obrazovanju. Kroz ESF dodjeljujemo i 17.000 STEM stipendija kao i 50.000 stipendija za studente slabijeg imovinskog statusa ukupne vrijednosti više od 500 milijuna kuna“, napomenuo je Aladrović.

Sam projekt stipendiranja učenika provodi se unutar Programa „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“ koji se temelji na dvije osnovne aktivnosti – stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima i dodjela potpore gospodarskim subjektima za provedbu naukovanja, koje se provode kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.

Kako je istaknula pomoćnica ministra Mandac, u okviru ovog projekta napravljena su dva velika iskoraka. Prvi je dvostruko povećanje učeničkih stipendija sa sadašnjih 9.000,00 na 18.000,00 kuna godišnje, a drugi je značajno povećanje raspoloživih sredstava za poticanje obrtnika i pravnih osoba na izvođenje naukovanje (60 milijuna kuna za 2019. i 2020. godinu). „Ministarstvo će obrtnicima i pravnim osobama sufinancirati 85 posto troškova potrebnih za isplatu naknade za naukovanje učenicima, zatim iznos nagrade mentoru u obrtu ili pravnoj osobi koji poučava učenike te još jednu dodatnu komponentu u vidu nabave opreme potrebne za izvođenje naukovanja i to sve do maksimalnog iznosa potpore od 500.000 kuna“, pojasnila je Mandac te istaknula kako je ukupna vrijednost projekta za naredne dvije godine 200 milijuna kuna.

Važna gospodarska, ali i demografska mjera

Broj stipendista raste iz godine u godinu, tako su primjerice 2016. godine dodijeljene 1522 stipendije u iznosu od 13,7 milijuna kuna, 2017. godine 2342 stipendije u iznosu od preko 21 milijun kuna, a školske godine 2018./2019. dodijeljeno je 2968 stipendija u ukupnom iznosu od 26.712.000,00 kuna. U ove tri školske godine dodijeljeno je gotovo 7.000 stipendija. „Ove brojke pokazuju da smo na dobrom putu i da je ovaj projekt izvrstan način da potaknemo djecu na upis u srednje strukovne škole. S njim ćemo sigurno nastaviti i u novom programskom razdoblju jer želimo pokazati da ova Vlada vodi računa o svim strukturama društva i da su nam pri tome vrlo važni upravo mladi ljudi“, rekla je Mandac i naglasila kako ovo nije samo važna gospodarska, već i demografska mjera.

Sve informacije o projektu  „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“  za 2019. godinu, kao i popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://gospodarstvo.gov.hr/uprava-za-poduzetnistvo-i-obrt-11197/11197

Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt dostavljaju se isključivo u razdoblju zaprimanja prijava, odnosno od 10. rujna do 31. listopada 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: stipendije2019@mingo.hr ili putem telefona: 01/610-6152, radnim danom od 9 do 12 sati.

 FOTO: Hina

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/09/2019

Započinje treći krug dodjele bespovratnih sredstava iz WiFi4EU

Hrvatska je s 366 osvojenih vaučera, odnosno gotovo 5,5 milijuna eura u prva dva poziva, u samom vrhu EU.

Europska komisija najavila je treći poziv na prijavu za dodjelu vaučera iz inicijative WiFi4EU za četvrtak 19. rujna u 13 sati. U ovom pozivu dodijelit će se 26,7 milijuna eura, a taj će iznos europskim gradovima i općinama biti raspodijeljen putem 1.780 vaučera, prema metodi prvenstva prijave. Za svaku zemlju osigurano je minimalno 15 vaučera, a maksimalno ih je moguće osvojiti 142....

Europska komisija najavila je treći poziv na prijavu za dodjelu vaučera iz inicijative WiFi4EU za četvrtak 19. rujna u 13 sati. U ovom pozivu dodijelit će se 26,7 milijuna eura, a taj će iznos europskim gradovima i općinama biti raspodijeljen putem 1.780 vaučera, prema metodi prvenstva prijave. Za svaku zemlju osigurano je minimalno 15 vaučera, a maksimalno ih je moguće osvojiti 142. Poziv će biti otvoren do 20. rujna 2019. do 17 sati, a mogu se prijaviti gradovi i općine koji u prva dva kruga nisu osvojili vaučere.

Kako bi se mogli prijaviti za vaučer vrijedan 15.000 eura, gradovi i općine prije poziva trebaju se registrirati na portalu WIFi4EU. Vaučeri će omogućiti postavljanje besplatnih Wi-Fi mreža u javnim prostorima i na javnim mjestima.

Prvi WiFi4EU poziv, koji je održan u studenome 2018., bio je izuzetno uspješan. Prijavilo se više od 13.000 općina iz cijele Europe, a dodijeljeno je 2.800 vaučera. Potom je uslijedio drugi poziv u travnju 2019. na kojemu je prikupljeno više od 10.000 prijava za 3.400 vaučera. Čak 98 posto prijava pristiglo je u prvih 60 sekundi od pokretanja poziva. Hrvatska je s 366 osvojenih vaučera, odnosno gotovo 5,5 milijuna eura u prva dva poziva, u samom vrhu EU.

Foto: Ilustracija

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
11/09/2019 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 7,5 milijuna kuna

Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 5.9.2019. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.9.2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave. 

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti OPG  upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
 
Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 5.9.2019. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.9.2019. godine.
 
Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere s ciljem ravnomjernog razvoja svih krajeva Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska podrška za osiguravanje minimalnog standarda komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i onima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200