Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji
12/03/2020

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Prihvatljivi prijavitelji su: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici, Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela i Ustanove.

Na stranici EU fondovi 12. ožujka 2020. objavljen je Poziv za natječaj KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada iz programa Kohezije i konkurentnosti za 2014.-2020. godinu koji nadgleda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu...

Na stranici EU fondovi 12. ožujka 2020. objavljen je Poziv za natječaj KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada iz programa Kohezije i konkurentnosti za 2014.-2020. godinu koji nadgleda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Prihvatljivi prijavitelji su: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici, Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela i Ustanove.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.480.000,00 HRK. Udio bespovratnih sredstava KF-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta. Po ovom Pozivu bespovratna sredstva KF-a će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.
3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h.

Više o pozivu možete saznati OVDJE.

Izvor: efondovi.mrrfeu.hr

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
10/03/2020

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u projektu Suradnja za uspjeh 3

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 200.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107...

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama (NN 47/14) – u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 3, a koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina.
Nositelj projekta je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije koji isti provodi s partnerima: Brodsko-posavskom županijom, Udrugom za unapređenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Slavonski Brod. 
Potpora na temelju ovog  poziva može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali da nisu ostvarena financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje se financiraju ovom potporom.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Centra za razvoj Brodsko-posavske županije kao davatelja potpore, stranicama Brodsko-posavske županije i stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. 
Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 20. ožujka 2020. godine. 
Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu kroz Projekt.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva su nezaposlene osobe s područja Brodsko-posavske županije koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla na području Brodsko-posavske županije, da su nezaposlene duže od 6 mjeseci (mladi do 29 godina) te duže od 12 mjeseci (osobe starije od 29 godina), uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 
a) imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije,
b) da je lokacija ulaganja na području Brodsko-posavske županije. 
Osobe koje su imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potporu isključivo u slučaju ako dokažu da su podmirene sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

VISINA POTPORE I NAČIN ISPLATE

U proračunu Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 200.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa, a predviđena sredstva za dodjelu potpora osigurana su iz Projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 50.000,00 kn.
Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti je 100%.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti, kako su utvrđena u članku 3. Uredbe.
Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.
Isplata se vrši jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o korištenju potpore. 
Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje. Konačan iznos dodijeljene potpore te ostala prava i obveze definirati će se Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore.

 

1. Javni poziv

2. Zahtjev za dodjelu potpore

3. Izjava o nezaposlenosti

4. Izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza

5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Poslovni plan

7. Obrazac za ocjenu

8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Program potpora male vrijednosti

Troškovnik

DOPUNA

S obzirom na aktualnu situaciju epidemije korona virusa COVID – 19 te preporučene mjere zaštite u prevenciji širenja zaraze Poziv se produžuje za dva tjedna tj. do 03. travnja 2020. godine. 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
06/03/2020

Druga izmjena poziva 'Zaželi - program zapošljavanja žena - Faza II'

Slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, ukupna financijska alokacija povećala se na 500.000.000,00 HRK.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 5. ožujka 2020. godine drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13.

Slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, ukupna financijska...

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 5. ožujka 2020. godine drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, referentni broj poziva: UP.02.1.1.13.

Slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, ukupna financijska alokacija povećala se na 500.000.000,00 HRK.

Opći cilj Poziva je: omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Više o Pozivu možete saznati OVDJE

 

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
05/03/2020

Poziv za sudjelovanje u inicijativi Eit food

Dvije su glavne EIT Food aktivnosti, a to su EIT Food RIS Fellowships i Talents te Innovation Prizes.

Program EIT Food je najveća inicijativa vezana uz poljoprivredno-prehrambeni sektor, a povezuje tvrtke, sveučilišta i istraživačke centre u Europi s ciljem poticanja poduzetništva i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Cilj programa je globalna revolucija u inovacijama i proizvodnji hrane.
Dvije su glavne EIT Food aktivnosti, a to su EIT Food RIS...

Program EIT Food je najveća inicijativa vezana uz poljoprivredno-prehrambeni sektor, a povezuje tvrtke, sveučilišta i istraživačke centre u Europi s ciljem poticanja poduzetništva i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Cilj programa je globalna revolucija u inovacijama i proizvodnji hrane.
Dvije su glavne EIT Food aktivnosti, a to su EIT Food RIS Fellowships i Talents te Innovation Prizes.
RIS Fellowships i Talents - studenti diplomskih studija i diplomirani studenti, kao i studenti doktorskih studija i poslijedoktorandi, iz različitih obrazovnih područja, imaju priliku otići na plaćenu stručnu praksu u jednu od 28 RIS država. Praksa se provodi od 3 do 6 mjeseci, tijekom kojih polaznici rade u jednoj od tvrtki EIT Food partnera (Bosch, Pepsico, Nestle, Danone, itd.) i primaju financijsku potporu od 1350-2000 eura. Prijave su otvorene, a za dodatne informacije javite se na adresu e-pošte: ivana@tera.hr.
Innovation Prizes - misija je inicijative EIT Food transformirati prehrambeni sustav Europe – čineći ga boljim za ljude i za planetu. Iz tog je razloga pokrenuto natjecanje Innovation Prizes – natjecanje s ciljem pružanja potpore start-up tvrtkama u razvoju novih proizvoda i usluga koji bi pomogli transformirati poljoprivredno-prehrambeni sustav, čineći ga zdravijim, održivijim i pouzdanijim.
Ove je godine na raspolaganju više od 200.000 eura za poduzetnike i start-up tvrtke iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Italija (određene regije), Latvija, Litva, Poljska (određene regije), Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Portugal, Španjolska (određene regije) i Turska. Nagrade će biti dodijeljene u 17 regionalnih finalnih natjecanja, u kojima će tri najbolje start-up tvrtke osvojiti 1.000 eura, 3.000 eura i 5.000 eura (u svakom finalnom natjecanju). Uz novčane nagrade, start-up tvrtke koje sudjeluju u natjecanju ostvarit će pristup investitorima, visokokvalitetnim treninzima i edukacijama, mentorima te stručnjacima.
Natjecanje uključuje veliko finale u kojem će se osobe ili timovi koji osvoje prvu nagradu u svih 17 država natjecati za tri glavne nagrade u iznosu od 10.000 eura, 15.000 eura i 25.000 eura.
Rok za prijavu je 19. travnja 2020. godine. Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
03/03/2020

Izmjena natječajne dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - program zapošljavanja žena - Faza II“

Opći cilj poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je 19.2.2020. Poziv za „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ s ciljem omogućavanja pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. 28. veljače 2020. objavljena je prva izmjena natječajne...

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je 19.2.2020. Poziv za „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ s ciljem omogućavanja pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. 28. veljače 2020. objavljena je prva izmjena natječajne dokumentacije za Poziv, također objavljeni su i prvi dio Pitanja i odgovora u razdoblju od 19.02. do 26.02. 2020. i prezentacija s informativnih radionica, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 28. veljače 2020. godine.

Opći cilj poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Izmijenjeni Poziv možete pronaći OVDJE.

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
03/03/2020

Objavljen javni poziv INTEGRATOR za male i srednje poduzetnike

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Ovim će se Pozivom podržati suradnja MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje...

Ovim će se Pozivom podržati suradnja MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Cilj poziva je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.
Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima. 

Ukupna bespovratna sredstava: 100.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 kn
iZa potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) poduzetnika.

Poveznica:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv…

Prikaz pojedinačne vijesti
Pročitaj više
Izdvojene vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200