Arhiva vijesti
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
27/01/2020

Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje djeluju na području Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.


I.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), članka 169. stavka 1. točke e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (NN 117/19) te Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 555-09/20-01/1, URBROJ: 522-07/1-1-20-1 od 21. siječnja 2020. godine), objavljuje se ovaj javni poziv.
II.
Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu: 
- građevine javne i poslovne namjene,
- njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2020. godine.
III.
Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, razdjel 041 - Ministarstvo hrvatskih branitelja, glava 04105 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, Program 4007 - Skrb za hrvatske branitelje, aktivnost A 754010 - Pristupačnost objekata potrebama invalida, račun 3632 - Kapitalne pomoći unutar opće države, izvor 11 - Opći prihodi i primici. 
IV. 
Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 
V.
Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 
- djeluju na području Republike Hrvatske, 
- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. 

VI.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: 
1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
2. Projektna dokumentacija i tehničko rješenje sukladno odredbama članaka od 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),
3. Preslika žiro računa jedinice lokalne / područne (regionalne) samouprave,
4. Vlasnički list,
5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijelu građevinu, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne / područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedenu građevinu, njezin dio ili opremu,
6. Akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju/rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela, izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se zahvat planira. Ukoliko za zahvat nije potrebna građevinska dozvola, tada potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja/zahvat dozvoljen,
7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,
8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.
VII.
Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Radna skupina imenovana od strane ministra hrvatskih branitelja te predložiti donošenje odluka o (su)financiranju i visini odobrenih sredstava, odnosno odluka o odbijanju zahtjeva (upućivanjem negativnog odgovora). 
VIII.
Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi.
IX.
Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog javnog poziva neće se razmatrati. 
Radna skupina zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje. 
Troškovi izrade projektne dokumentacije i troškovi nadzora nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.
X.
Daljnje obveze regulirat će se ugovorom o sufinanciranju s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
XI. 
Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. 
Javni poziv ostaje otvoren do 21. veljače 2020. godine.
XII.
Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje prilagodbe mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva https://branitelji.gov.hr.
KLASA:   555-09/20-01/1
URBROJ: 522-07/1-1-20-2
Zagreb,     23. siječnja 2020.
 

Informacije

Našim klijentima stojimo na usluzi od ponedjeljka do petka, od 07:00 - 15:00 sati.

Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200