Arhiva natječaja
Godina
Mjesec:
Označite kategoriju interesa:
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji
13/08/2019

Natječaj za zapošljavanje više/višeg stručnog suradnika/ce za EU projekte

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:023-01/19-01/27, URBROJ: 2178/0119-01/27 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
...

Na temelju članka 23. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/18) i Odluke o prethodnoj suglasnosti Upravnog vijeća KLASA:023-01/19-01/27, URBROJ: 2178/0119-01/27 Centar za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
 Odjel za pripremu i provedbu EU projekata iz društvenih djelatnoisti  
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE – 1 izvršitelj/ica

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
01/07/2019

Ministarstvo objavilo poziv „Inovacije u S3 područjima” vrijedan 634 milijuna kuna

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 
Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 
Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
16/11/2018

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

Klasa: 112-01/18-01/01

Urbroj: 2178/01-36-01-18-1    (6383)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 17. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/18) i Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja od 23. listopada 2018., Upravno...

Klasa: 112-01/18-01/01

Urbroj: 2178/01-36-01-18-1    (6383)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 17. Statuta Centra za razvoj Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/18) i Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja od 23. listopada 2018., Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

Ravnatelja/icu Centra za razvoj Brodsko-po­savske županije imenuje predstavničko ti­jelo Brodsko-posavske županije na prijedlog Upravnog vijeća na mandat od četiri godine.

Uvjeti:

– visoka stručna sprema iz područja tehničkih ili društvenih znanosti

– pet godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima

– aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu

– hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ako hrvatski državljanin/državljanka ne posjeduje nijednu od navedenih isprava može se priložiti i preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslik ugovora o radu ili rješenje i sl.) iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo na odgovarajućim rukovodećim poslovima

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada ustanove s financijskim planom

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno poštom na adresu: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja, ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Upravno vijeće Centra za razvoj Brodsko-posavske županije zadržava pravo ne izabrati ravnatelja/ice nakon raspisanog natječaja te ga poništiti bez posebnog obrazloženja.

Centar za razvoj
Brodsko-posavske županije

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
22/10/2018

Deset tisuća državnih stipendija sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 15. listopada do 6. studenoga 2018. godine (uključujući i 6. studenoga).

Ministarstvo znanosti i obrazovana je 15. listopada 2018. godine objavilo Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018/2019 (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”) redovitim studentima visokih...

Ministarstvo znanosti i obrazovana je 15. listopada 2018. godine objavilo Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018/2019 (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Državne stipendije dodjeljuju se za sljedeće skupine studenata:

1. redovite studente sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, te mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

2. redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskoga statusa;

3. studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Prijave se podnose putem elektroničkog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva, na ovoj poveznici.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 15. listopada do 6. studenoga 2018. godine (uključujući i 6. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 6. studenoga 2018. u 12.00 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
30/07/2018

Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ iznose 217.821.000,00 kn.

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje: Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava: Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ iznose 217.821.000,00 kn.

Vrijednost natječaja: 217.821.000,00 kn

Fond: Europski fond...

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Područje: Zaštita okoliša

Raspoloživost sredstava: Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ iznose 217.821.000,00 kn.

Vrijednost natječaja: 217.821.000,00 kn

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje nabava 94 novih vatrogasnih vozila. Vatrogasna vozila će se raspodijeliti vatrogasnim postrojbama u svim županijama dok će se priobalnim županijama dodijeliti i dodatna vozila, te zapovjedna vozila onim zapovjednim stožerima koji ga još nemaju. Nabavkom novih vatrogasnih vozila planira se obnavljanje i modernizacija vatrogasnog voznog parka, jer su vozila koja se nabavljaju u pojedinoj tehnici i opremi naprednija od sadašnjih, te se također u okviru projekta, planira i obuka vatrogasaca na navedenim vozilima i opremi kako bi sve županije imale djelomično obnovljen vozni park i obučene ljude te u skladu sa tim budu jednako modernizirane.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi.

 

Prikaz natječaja pojedinačno
Pročitaj više
Vijesti Vijesti Natječaji Natječaji

Ako imate poslovnu ideju, trebate stručnu pomoć u pisanju i provedbi projekta, obratite nam se s povjerenjem.

+385 35 637 200